Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností Biotrade Instruments, s. r. o. a odběrateli v oboru obchodní činnosti společnosti Biotrade Instruments, s. r. o. Písemná ujednání mezi účastníky obchodních vztahů mají vždy přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Odběratel je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je vždy identifikován svou obchodní firmou, jejím sídlem a identifikačním číslem (IČ). Odběratel není spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Dodavatelem se rozumí firma Biotrade Instruments, s. r. o. se sídlem U Šalamounky 4, Praha 5, 150 00, IČ: 25086162, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v odd. C, vložka č. 248894.
 • Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem se vždy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ). Nevztahují se však na ně ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podle § 1810 a násl. tohoto zákona.
 • Veškeré ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí dodavatele. Představují však pouze hodnoty jeho zkušeností a informace, které dodavatel sám získal od výrobce či svého dodavatele.

II. Ceny

 • Ceny uvedené v prospektech a jiných marketingových materiálech jsou platné od data vydání, mají pouze informativní charakter a dodavatel je oprávněn ceny změnit bez předchozího upozornění v návaznosti změny ceny ze strany výrobce nebo pohybu kurzu CZK vůči cizím měnám.
 • Dodavatel není odpovědný za tiskové chyby v prospektech a marketingových materiálech.
 • Závazné ceny zboží včetně případné dopravy a instalace obsahuje cenová nabídka dodavatele, která musí mít vždy písemnou formu a vždy obsahuje datum vydání.
 • Není-li uvedeno jinak, zveřejněné ceny se vždy rozumí v měně CZK a bez DPH v zákonné výši.
 • Ceny za dopravu, balné, clo, pojištění nebo instalaci přístroje jsou uváděny zvlášť od ceny zboží, není-li uvedeno v nabídce jinak.

III. Cenová nabídka

 • Cenová nabídka musí být zpracována výhradně písemnou formou a musí obsahovat tyto náležitosti: číslo nabídky, datum vystavení, označení příjemce nabídky, dobu platnosti nabídky, způsob a termíny platby a jméno a funkci osoby, která nabídku vytvořila.
 • Není-li v nabídce uvedeno jinak, platnost nabídky je 30 dní od data vystavení.

IV. Objednávání zboží a služeb

 • Ze strany dodavatele jsou akceptovány pouze písemné objednávky doručené e-mailem, faxem, poštou nebo osobně. Ústní nebo telefonické objednávky nejsou akceptovatelné.
 • Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti: řádné označení odběratele včetně IČ a DIČ, fakturační adresa a dodací adresa, je-li jiná než fakturační. Dále musí objednávka bezpodmínečně obsahovat číslo nabídky, dle které je vystavena a datum vystavení.
 • Objednávka bude dodavatelem potvrzena písemnou formou (e-mailem, faxem, poštou) nejpozději do 3 pracovních dní od jejího doručení dodavateli. Za termín doručení se považuje datum přijetí objednávky podatelnou dodavatele, datum příchozí e-mailové zprávy nebo datum přijetí faxu.
 • Dodavatel upřesní odběrateli termín dodání nejpozději do 12 pracovních dní od přijetí objednávky, zpravidla dříve, jakmile mu termín sdělí výrobce.
 • Nepřeje-li si objednavatel dílčí plnění dodávky, musí toto být uvedeno v objednávce.
 • Ve zvláštních případech může dodavatel požadovat platbu předem. V tomto případě se dodací lhůta počítá od připsání částky na účet dodavatele.

V. Průběh dodání a splnění dodávky

 • Dodáním se rozumí doručení zboží na místo určené odběratelem v objednávce, což je považováno za úplné splnění dodávky v případě, že součástí dodávky není odborná instalace, zprovoznění přístroje a předvedení obsluze servisním technikem. Je-li součástí dodávky odborná instalace, zprovoznění přístroje a předvedení obsluze servisním technikem, je za splnění dodávky považováno provedení těchto náležitostí, což stvrdí obě strany svými podpisy na příslušném instalačním protokolu.
 • Dodací termín je vždy uveden v cenové nabídce. Tímto dodacím termínem se rozumí úplné splnění dodávky.
 • Předinstalační úpravy, nutné k úspěšné instalaci a zprovoznění přístroje, zajišťuje odběratel. Do těchto úprav mimo jiné spadá:
  • Přívody potřebných médií (voda, plyny, pára,...)
  • zajištění potřebného elektrického zapojení
  • zajištění volného průchodu na místo instalace s ohledem na rozměry přístroje
  • vyklizení prostoru instalace
  • zajištění dalších potřebných zařízení (počítač, kanystr, sondy...), které nebyly předmětem dodávky ze strany dodavatele
 • Nejsou-li provedeny všechny potřebné předinstalační úpravy, je dodavatel oprávněn zboží pouze dodat, nikoliv instalovat, zprovoznit a zaškolit obsluhu a fakturovat, jako by bylo dosaženo úplného splnění dodávky. V takovém případě se dodavatel a odběratel dohodnou na náhradním termínu instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy. Dodavatel je oprávněn každý z těchto zákroků účtovat po jeho provedení odběrateli.
 • Odběratel je povinen zkontrolovat při převzetí zboží jeho množství, úplnost, správnost a neporušenost dodávky, a správnost dodávky potvrdit na dodacím listu. Není-li dodávka v pořádku, je odběratel povinen toto uvést na dodacím či přepravním listu. Pokud to charakter a velikost dodávky nedovoluje, nebo při dodání prostřednictvím přepravce, je možné reklamovat úplnost a správnost dodávky nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne dodávky.
 • Je-li dodání prováděno přepravcem (Česká pošta, PPL,...) je odběratel povinen potvrdit přiložený dodací list a zaslat nejpozději první pracovní den po převzetí (e-mailem, poštou, faxem) zpět na adresu dodavatele.
 • Převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží na odběratele. Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny. Po dobu od úplného splnění dodávky do nabytí vlastnického práva je odběratel oprávněn zboží nerušeně užívat.
 • Součástí úplného splnění dodávky je též předání dokladů, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží, jakož i dalších dokladů stanovených ve smlouvě.
 • Dojde-li k okolnostem, které nelze v době vystavení nabídky, podpisu kupní smlouvy nebo přijetí objednávky předvídat, a které způsobí dodavateli prokazatelně jím nezaviněnou překážku v plnění jeho smluvní povinnosti, je dodavatel oprávněn prodloužit dodací termín o dobu, po kterou překážka trvala. Za události, které dodavatel při péči, kterou lze po něm rozumně požadovat, nemůže odvrátit, se považuje např. stávka, různá opatření úřadů, přírodní události, nepokoje a jiné události vyšší moci.

VI. Odpovědnost za vady, reklamace, záruční a pozáruční opravy

 • Pro řádné a včasné uplatnění odpovědnosti vad zboží a uplatnění práv z vadného plnění se uplatní beze zbytku pravidla, určená ustanoveními § 2099 a násl. NOZ. 
 • Dodavatel disponuje vlastním, proškoleným týmem servisních techniků, kteří jsou způsobilí k provádění potřebných oprav na dodaných přístrojích.

 • Dodavatel přebírá záruku za jakost dodaného zboží po dobu 6 měsíců od převzetí zboží odběratelem (záruční doba), pokud není v nabídce a dodacím listu uvedena doba delší. Během záruční doby odpovídá dodavatel za vady dodaného zboží s výjimkou vad způsobených vnějšími událostmi , neopatrným či neodborným zacházením, nedodržováním stanovených technologických postupů či užíváním zboží k jiným než výrobcem určeným účelům.

 • Reklamace (oznámení vad v záruční době) nebo žádost o pozáruční servisní zásah musí být vždy uplatněna písemnou formou s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany odběratele za vyřízení reklamace a prokazatelně doručena spolu s reklamovaným předmětem dodavateli.
 • V případě, že je reklamace řešena na místě instalace přístroje, může dodavatel odběrateli účtovat cestovní náklady spojené s prohlídkou i opravou přístroje.
 • Na pozáruční opravu zboží je poskytována záruka 3 měsíce od předání opraveného zboží kupujícímu. Tato záruka se vztahuje pouze na předmět opravy.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy / objednávky

 • Odsouhlasené objednávky a kupní smlouvy lze rušit jen písemně vzájemnou dohodou obou stran.
 • Prodlení dodavatele s dodáním zboží se nepovažuje za podstatné porušení smlouvy. Pokud dodavatel nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s odběratelem, je odběratel oprávněn od smlouvy odstoupit. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí být doručeno dodavateli. Odběratel však není oprávněn odstoupit od smlouvy v důsledku prodlení dodavatele, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že zboží dle kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu odběratele.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy / objednávky odběratelem před dodáním zboží, nejde-li o odstoupení z důvodů, spočívajících na straně  dodavatele, je dodavatel oprávněn požadovat storno poplatek ve výši 40% kupní ceny zboží. V případě odstoupení odběratelem po dodání zboží, nejde-li o odstoupení podle § 2106 a §2107 odst.3 NOZ, činí tento storno poplatek 80% kupní ceny. Tímto není dotčen nárok dodavatele účtovat veškeré vzniklé náklady spojené s dodáním přístroje.
 • Dodavatel má nárok odstoupit od kupní smlouvy / objednávky, je-li odběratel v prodlení s placením fakturované částky nebo nevykazuje potřebnou součinnost při plnění dodávky, k níž se zavázal v kupní smlouvě. V tomto případě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli veškeré náklady vzniklé s dodáním a vrácením přístroje a opotřebení přístroje, pokud jej nebude moci prodat jako nový.

VIII. Závěrečné ustanovení

 • Odběratel objednáním zboží vyjadřuje svůj souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Jakékoliv požadavky odběratele, které nejsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele nebo překračují jejich rámec, musí být dohodnuty předem a stvrzeny písemnou dohodou obou smluvních stran, jinak budou považovány za neúčinné.

a.                  89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ). Nevztahují se však na ně ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem podle § 1810 a násl. tohoto zákona.

Napište nám

Informace o cookies na této stránce

Rádi bychom používali cookies. Umožní nám získat přehled o návštěvnosti webu, lépe cílit reklamu a vylepšovat naše služby.

Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Používání souborů cookie si můžete vybrat, jak je popsáno níže. Vaše preference mohou být kdykoli změněny.